خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 28 آبان ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 28 آبان ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 28 آبان ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- ادامه رسیدگی به طرح احکام کلی بودجه 1400

2- اعلام وصول 1 فقره طرح با قید دوفوریت:

- طرح الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

3- اعلام وصول 5 فقره طرح:

- طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

- طرح قانون نحوه اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات شوراهای عالی کشور

- طرح الحاق دو تبصره به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1379 و اصلاحات بعدی آن

- طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

- طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به 4 استان

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir