تصویبنامه درخصوص مجازبودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به مذاکره و پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد درخصوص تاسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجازبودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به مذاکره و پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد درخصوص تاسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/28 هیات وزیران درخصوص "مجازبودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به مذاکره و پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد درخصوص تاسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا" طی نامه شماره 98289 مورخ 99/09/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت امور خارجه

هيئت وزيران در جلسه 28/8/1399 به پیشنهاد شماره 57394/و مورخ 7/4/1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی – مصوب 1371- تصويب کرد:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس­جمهور (امور توافق­های بین­المللی) و وزارت امورخارجه، نسبت به مذاکره و پاراف و امضای موقت موافقت­نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در خصوص تأسیس مرکز منطقه­ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب­آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در چهارچوب متن پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir