لایحه شوراهای حل اختلاف

لایحه شوراهای حل اختلاف به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه شوراهای حل اختلاف طی نامه شماره 100579 مورخ 1399/09/08 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir