تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص اقدامات دستگاههای محتلف پیرامون اجرای ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص اقدامات دستگاههای محتلف پیرامون اجرای ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص اقدامات دستگاههای محتلف پیرامون اجرای ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی طی نامه شماره 80/140640 مورخ 99/09/19 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir