تصویبنامه درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/26 هیات وزیران درخصوص "برخی تقسیمات کشوری در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان" طی نامه شماره 109178 مورخ 99/09/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir