بخشنامه موضوع بیمه مداحان و شاعران اهل بیت

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع بیمه مداحان و شاعران اهل بیت ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع بیمه مداحان و شاعران اهل بیت طی نامه شماره 1000/99/53 مورخ 99/01/06 توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir