لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن 1973 (1352) (شماره 138)

لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن 1973 (1352) (شماره 138) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن 1973 (1352) (شماره 138) طی نامه شماره 114954 مورخ 1399/10/10 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir