لایحه تصویب مقاوله نامه بازرسی کار 1947 (1326) (شماره 81)

لایحه تصویب مقاوله نامه بازرسی کار 1947 (1326) (شماره 81) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه تصویب مقاوله نامه بازرسی کار 1947 (1326) (شماره 81) طی نامه شماره 114962 مورخ 1399/10/10 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir