کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک

ماده واحده کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک ابلاغ شد.

ماده واحده کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک طی نامه شماره 99/13402 /دش مورخ 99/10/09 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir