طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی

طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی در جلسه علنی مورخ 99/09/05 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir