طرح اصلاح موادی از قانون حمایت خانواده

طرح اصلاح موادی از قانون حمایت خانواده در جلسه علنی مورخ 99/09/26 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir