طرح تشکیل شورای عالی آب

طرح تشکیل شورای عالی آب در جلسه علنی مورخ 99/10/03 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir