مصوبات اولین جلسه ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنا 1405

مصوبات اولین جلسه ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنا 1405 ابلاغ شد.

مصوبات اولین جلسه ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنا 1405طی نامه شماره 543816 مورخ 99/10/13 توسط رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنا ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir