طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز

طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز در جلسه علنی مورخ 99/08/27 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir