طرح مزایای مناطق جنگی و امنیتی بازنشستگان

طرح مزایای مناطق جنگی و امنیتی بازنشستگان در جلسه علنی مورخ 99/09/25 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir