طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی

طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی در جلسه علنی مورخ 99/10/10 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir