طرح اصلاح تبصره ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح تبصره ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی مورخ 99/10/10 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir