دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی

تصویبنامه شورای عالی ادارای درخصوص دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای عالی ادارای درخصوص دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی طی نامه شماره 386056 مورخ 99/10/27 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir