طرح اصلاحیه تبصره ماده 12 قانون شوراها

طرح اصلاحیه تبصره ماده 12 قانون شوراها در جلسه علنی مورخ 99/10/21 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir