طرح اصلاح بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه

طرح اصلاح بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه در جلسه علنی مورخ 99/10/21 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir