بخشنامه موضوع اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره 210/99/78 مورخ 99/10/27 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir