رای شماره 1108 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 46 تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین

رای شماره 1108 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 46 تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین در تاریخ 99/09/18 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir