تصویبنامه درخصوص مجازبودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجازبودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/01 هیات وزیران درخصوص "مجازبودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان"، طی نامه شماره 125998 در تاریخ 99/11/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir