طرح اصلاح ماده 24 قانون معادن مصوب سال 1377

طرح اصلاح ماده 24 قانون معادن مصوب سال 1377 در جلسه علنی مورخ 99/10/24 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir