بخشنامه درخصوص تعیین ساختار سازمانی وظایف مرتبط با امور امنیت فضای مجازی در دستگاههای اجرایی

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص تعیین ساختار سازمانی وظایف مرتبط با امور امنیت فضای مجازی در دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

بخشنامه درخصوص تعیین ساختار سازمانی وظایف مرتبط با امور امنیت فضای مجازی در دستگاههای اجرایی طی نامه شماره 387563 مورخ 99/11/05 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir