اصلاح آیین نامه اجرایی بند (و) و جء (4-2) بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند (و) و جء (4-2) بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/05 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی بند (و) و جء (4-2) بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 128017 مورخ 99/11/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir