بخشنامه درخصوص الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم ابلاغ شد.

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم طی نامه شماره 9000/151527/100 مورخ 99/11/13 ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir