مصوبات چهل و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مصوبات چهل و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

مصوبات چهل و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی نامه شماره 80/180063 مورخ 99/11/15 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir