بخشنامه درخصوص پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ابلاغ شد.

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی طی نامه شماره 9000/152817/100 مورخ 99/11/18 ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir