طرح الحاق یک بند به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

طرح الحاق یک بند به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 99/11/20 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir