طرح تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان آزمون های استخدام ادواری

طرح تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان آزمون های استخدام ادواری در جلسه علنی مورخ 99/11/19 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir