طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 99/07/08 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir