دستورالعمل موضوع حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیتهای مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگ ها) و جایگاههای توزیع سوخت سنوات 1398 و 1399

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیتهای مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگ ها) و جایگاههای توزیع سوخت سنوات 1398 و 1399 ابلاغ شد.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیتهای مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگ ها) و جایگاههای توزیع سوخت سنوات 1398 و 1399 طی نامه شماره 200/99/523 مورخ 99/12/02 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir