مصوبات هشتاد و نهمین و نودمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات هشتاد و نهمین و نودمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات هشتاد و نهمین و نودمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 60/291482 مورخ 99/11/30 توسط دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir