تصویبنامه درخصوص تکلیف بانک مرکزی برای فراهم نمودن تسهیلات برای سال 1399 بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تکلیف بانک مرکزی برای فراهم نمودن تسهیلات برای سال 1399 بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/20 شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص "تکلیف بانک مرکزی برای فراهم نمودن تسهیلات برای سال 1399 بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی" طی نامه شماره 020/28874 مورخ 99/11/27 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir