آیین نامه شماره 59/1؛ مکمل شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری

آیین نامه شماره 59/1؛ مکمل شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری ابلاغ شد.

آیین نامه شماره 59/1؛ مکمل شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری طی نامه شماره 99/100/163038 مورخ 99/12/04 توسط رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir