بخشنامه موضوع الحاق یک تبصره به ماده 45 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع الحاق یک تبصره به ماده 45 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع الحاق یک تبصره به ماده 45 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 طی نامه شماره 200/99/91 مورخ 99/12/03 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir