نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع پرداخت بدهی شرکت واگن پارس به صندوق ضمانت صادرات ایران

نظر‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع پرداخت بدهی شرکت واگن پارس به صندوق ضمانت صادرات ایران طی نامه شماره 96407 / هـ ب مورخ 99/12/02 اعلام شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir