مصوبات یکصد و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات یکصد و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات یکصد و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 60/304420 مورخ 99/12/12 توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir