دستور اداری با موضوع قراردادهای محرمانه

دستور اداری سازمان تامین اجتماعی با موضوع قراردادهای محرمانه ابلاغ شد.

دستور اداری سازمان تامین اجتماعی با موضوع قراردادهای محرمانه طی نامه شماره 1000/99/6464 مورخ 99/07/16 توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir