بخشنامه موضوع پروتز و اورتوز

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع پروتز و اورتوز ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع پروتز و اورتوز طی نامه شماره 1000/99/7742 مورخ 99/08/26 توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir