دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه

دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی با موضوع «دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه» ابلاغ شد.

دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی با موضوع «دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه» طی نامه شماره 1000/99/8765 مورخ 99/09/25 توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir