بخشنامه درخصوص ترانزیت خارجی ضایعات فلزات

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ترانزیت خارجی ضایعات فلزات ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ترانزیت خارجی ضایعات فلزات طی نامه شماره 99/1543603 مورخ 99/12/12 توسط مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir