تصویبنامه درخصوص صادرات شیر خشک شتر

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص صادرات شیر خشک شتر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/11 شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص "صادرات شیر خشک شتر" طی نامه شماره 020/30158 مورخ 99/12/11 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir