تصویبنامه درخصوص اصلاح عبارتی در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی جزءهای 2 و 3 بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عبارتی در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی جزءهای 2 و 3 بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/17 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عبارتی در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی جزءهای 2 و 3 بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 150914 مورخ 99/12/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی

وزارت آموزش و پرورش وزارت کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت جهادکشاورزی وزارت نیرو

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 17/12/1399 به پیشنهاد شماره 02/100/102533 مورخ 7/8/1399 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

در تبصره (1) ماده (2) آیین­نامه اجرایی جزءهای (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره 29245/ت57674هـ مورخ 24/3/1399، بعد از عبارت "رییس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان،" عبارت "مدیرکل راه و شهرسازی استان" اضافه و عبارت "(نصف به علاوه یک)" حذف می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir