پیشنهاد لغو روادید عادی بین ایران و عراق

وزارت امور خارجه با توجه به حصول توافقات اولیه بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و عراق درخصوص لغو روادید عادی بین دو کشور، پیشنهاد مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت امور خارجه به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343، پیشنهاد برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق را به شرط عمل متقابل، جهت بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.

پیشنهاد یاد شده در کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت در مرحله بررسی و تصمیم گیری قرار دارد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir