بخشنامه درخصوص تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ طی نامه شماره 99/1594146 مورخ 99/12/20 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir