لایحه نظام رتبه بندی معلمان

لایحه نظام رتبه بندی معلمان به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه نظام رتبه بندی معلمان طی نامه شماره 154546 مورخ 1399/12/25 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir