بخشنامه درخصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال 1400

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال 1400 ابلاغ شد.

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال 1400 طی نامه شماره 9000/165237/100 مورخ 99/12/27 ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir