سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420

مصوبه شورای عالی انرژی درخصوص سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420 ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انرژی درخصوص سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420 طی نامه شماره 753131 مورخ 99/12/29 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir